Over de prijs

De Nederlandse Bouwprijs: Maatschappelijk geëngageerd

De Nederlandse Bouwprijs is een initiatief van Stichting De Nederlandse Bouwprijs. Het doel van de stichting is het bevorderen van de kwaliteit en het onderscheidend vermogen van de bouw én het stimuleren van het veelzijdige bouwtalent in Nederland.

De bouwnijverheid is volop in beweging. Na de recente crisis is het traditionele proces van planvorming tot realisatie veranderd onder invloed van digitale technologie, alternatieve financieringsvormen en toenemende invloed van de eindgebruiker. De maatschappij stelt kritische eisen aan de sector die vragen om slagvaardigheid op het gebied van energiezuinigheid en grondstoffen (her)gebruik op weg naar een circulaire economie. Maar ook spelen veiligheid en gezondheid nog steeds een belangrijke rol in het bouwproces.

De Nederlandse Bouwprijs is gekoppeld aan deze ontwikkelingen en nog meer dan voorheen gepositioneerd als een maatschappelijk geëngageerde prijs. In deze gedachte gaat het niet om het bouwwerk of bouwproduct op zichzelf, maar om wat het bijdraagt aan maatschappelijke doelstellingen. Deze bijdrage wordt afgemeten aan de welbekende criteria People, Planet, Profit die als leidraad worden meegegeven aan de inzenders en de jury.

De Categorieën

1. Gebouwen

In Nederland gerealiseerde nieuwbouw, transformatie, renovatie of restauratie in woning- en utiliteitsbouw.

2. Bouwmaterialen & -systemen

In Nederland ontwikkelde en toegepaste bouwmaterialen en -systemen.

3. Civiele kunstwerken

In Nederland gerealiseerde bruggen, viaducten, tunnels en overige civiele kunstwerken.

4. Talent met Toekomst

Young professionals (tot circa 40 jaar) van deelnemende bouwteams die een opvallende bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van het ingezonden gebouw, civiel kunstwerk of bouwmateriaal of -systeem.

Jurycriteria

Het beoordelingskader voor de inzendingen voor De Nederlandse Bouwprijs wordt gevormd door de 3 P’s: People, Planet, Profit, die we kennen uit de duurzame ontwikkeling. Dit houdt in dat de inzending een positieve impact heeft op people (mensen), planet (milieu) en profit (winst).

Toegepast op de actualiteit van de bouw kan gedacht worden aan de volgende aspecten:

People

 • Betaalbare en goede huisvesting voor studenten, starters, ouderen en vluchtelingen
 • Gezonde en comfortabele gebouwen
 • Kansen bieden voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
 • Goede samenwerking met alle belanghebbenden
 • Leefbaarheid van de omgeving

Planet

 • De energietransitie en het verkleinen van de CO2-uitstoot
 • Het klimaatbestendig maken van Nederland
 • Het verwezenlijken van een circulaire economie, met betrekking tot keuze en behoud van grondstoffen al vanaf de ontwerpfase
 • Het integraal stimuleren van biodiversiteit in, op en rond het gebouw, zoals het creëren van leefruimte voor planten en dieren inclusief groene verbindende elementen

Profit

 • Duurzame exploitatie / total cost of ownership
 • Levensloopbestendig / flexibel bouwen
 • Slimme samenwerking, kostenverlaging en een gezonde winstmarge

De jury zoekt daarbij naar inzendingen die innovatief, verrassend en grensverleggend zijn, bijvoorbeeld op het gebied van:

 • Financiering (bijvoorbeeld crowdfunding)
 • Materiaalgebruik en productietechnieken (bijvoorbeeld 3D-printen, robotisering, file-to-factory)
 • Procesbeheersing (bijvoorbeeld BIM)
 • Opdrachtgeverschap

Voordragen en deelnemen

Iedereen die mee wil dingen naar de prijs kan hiervoor een inzending doen. Uiteraard is het mogelijk om een voordracht te doen voor projecten van derden en dan nodigt de Stichting Nederlandse Bouwprijs (SNP) betrokken partijen van de voorgedragen projecten uit om een inzending te doen.

Voordrachten dienen uiterlijk twee weken voor de sluitingsdatum ingediend zijn.

De inzenders dienen zich aan de volgende spelregels te houden:

 • Bouwprojecten en Bouwproducten hebben in de periode van januari 2019 tot en met september 2021 een bijzondere bijdrage geleverd of gaan die leveren aan de kwaliteit van de bouw.
 • De inzending heeft een nationaal of internationaal karakter, maar de Nederlandse inbreng is van essentieel belang en mag nadrukkelijk geen importproduct of conceptidee uit het buitenland zijn.
 • Het project of product wordt ingediend namens [een team van] betrokken partijen dat meestal bestaat uit opdrachtgever, ontwerper, architect en andere uitvoerende partijen, maar kan ook andere betrokkenen bevatten.
 • De productdocumentatie beschrijft het project op hoofdlijnen met maximaal 3 A4 [pdf] textuele toelichting op plan/product en proces, met vermelding van initiatiefnemer, opdrachtgever, ontwerper en andere uitvoerende partijen, visuele informatie zoals tekeningen en foto’s en een samenvatting van het project in maximaal 300 woorden in een word-document en één foto in hoge resolutie [300 dpi, jpg] die dient voor publicatie op de website van de prijs.
 • De inzender krijgt een bericht van ontvangst van de inzending.
 • Door een project in te zenden gaat de inzender onvoorwaardelijk akkoord met het bepaalde in de voornoemde spelregels.
 • Sluiting inzendingen 1 september 2021
 • Bekendmaking en prijsuitreiking in februari 2022 in de week waarin de vakbeurzen VSK (vakbeurs voor de totale installatiebranche) en GEVEL (vakbeurs voor ontwerp & engineering van de gebouwschil) ook plaats vinden. Exacte datum en locatie volgt later.